2022-04-13 10:36NYHETER

Så blir Stockholm Europas attraktivaste plats för internationella akademiska möten

Karin Mäntymäki, avdelningschef för Position och marknadsutveckling på Visit Stockholm och Karin Ekdahl Wästberg, innovationsdirektör på Stockholms stad presenterar projektets resultat.Karin Mäntymäki, avdelningschef för Position och marknadsutveckling på Visit Stockholm och Karin Ekdahl Wästberg, innovationsdirektör på Stockholms stad presenterar projektets resultat.

Internationella akademiska möten stärker Stockholms innovationskraft, synliggör destinationens potential, attraherar forskning och bidrar till hela Stockholms innovationssystem. Attraktion Stockholm, som finansierats med medel från Tillväxtverket är ett samverkansprojekt mellan akademin, staden och näringslivet. Inom ramen för projektet har en handlingsplan och en målbild för att göra Stockholm till Europas attraktivaste plats för internationella akademiska möten nu presenterats.

Internationella möten är ett avgörande verktyg för att stärka attraktionskraften hos en destination och allt fler aktörer inser vikten av att arbeta strategiskt och långsiktigt med möten som verktyg för att stärka de lokala lärosätena, företagen, och som ett medel för att attrahera talanger, skapa kompetenstillförsel, sprida kunskap, värderingar och för att stärka varumärket Stockholm.

Innovation är ett verktyg för att lösa staden utmaningar och ta till vara på dess möjligheter

Internationella akademiska möten bidrar till att stötta hela det regionala innovationssystemet. Projektets resultat och vägen framåt presenterades på ett kunskapsspridnings-seminarium den 30 april 2022. Seminariet inleddes av styrgruppens ordförande Karin Ekdahl Wästberg, innovationsdirektör på Stockholms stad. Karin betonade vikten av innovation för en stads konkurrenskraft, där hela det regionala innovationssystemets delar ger näring åt varandra och bidrar till helheten. I den helheten är internationella akademiska möten en väldigt viktig komponent. Stockholms stad arbetar strategiskt med att främja innovationer och är en innovationsledare inom EU, men det gäller att upprätthålla och stärka den förmågan. Innovationer är ett viktigt verktyg för att lösa utmaningar på både kort och på lång sikt för att Stockholm ska fortsätta vara en attraktiv och hållbar plats för människor att leva, verka i och besöka.

Stockholm är topprankat - men kan utveckla sina styrkor ytterligare

Karin Mäntymäki, avdelningschef för Position och marknadsutveckling på Visit Stockholm, beskriver Stockholm som en stark plats för akademiska möten, topprankad i världen. Men att destinationen behöver utveckla den styrkan än mer. Attraktion Stockholm har agerat som en katalysator för hela ekosystemet av aktörer som jobbar med möten och etablerat en långsiktig samverkan och en plattform att verka utifrån

Fantastiskt att kunna ta nästa steg och att genom den handlingsplan och målbild som utarbetats i projektet stärka samverkansinsatser som hittar nya vägar att attrahera internationella akademiska möten, säger Karin Mäntymäki.

 

Webbinariet bestod även av ett panelsamtal mellan de olika parter som deltagit i projektet. Där deltog Jan-Olov Hoog, Karolinska institutet, Gunilla Iverfeldt, Kungliga Tekniska högskolan, Andreas Namslauer, Stockholm Science City, Elisabeth Rendahl, Region Stockholm, Emma Mancilla från Stockholmsmässan samt Caroline Strand från Visit Stockholm. Panelen diskuterade projektets resultat och vikten av att bygga och upprätthålla en plattform för strategisk aktörs- och ekosystemsamverkan som jobbar för att attrahera ännu fler att förlägga sina internationella akademiska möten till just Stockholm.


Fakta om projektet Attraktion Stockholm
I april 2021 beviljades Visit Stockholm tillsammans med Stockholms stads stadsledningskontor 1,3 miljoner kronor i medel från Tillväxtverket genom utlysningen Hållbar platsutveckling inklusive möten och arrangemang för att genomföra projektet Attraktion Stockholm. Projektets syfte är att utveckla nya vägar att främja långsiktig samverkan, innovation och möten. Samarbetet inkluderar representanter från näringslivet, Stockholms stad och akademin.

 

 Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella destinationsbolag. Bolaget utvecklar och positionerar Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Louise Nordenskjöld
Projektledare
Louise Nordenskjöld
Louise Nordenskjöld
Marie Häggström
Projektledare
Marie Häggström